विलोम शब्द | 5000+ विपरीतार्थक शब्द

इस पेज पर हम 5000+ विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से जरुरी हैं।

पिछले पेज पर हमने 10000+ पर्यायवाची शब्द की जानकारी शेयर की हैं तो उस पोस्ट को भी पढ़े।

चलिए आज हम विलोम शब्द को पढ़ते और समझते हैं।

विलोम शब्द किसे कहते है

जो शब्द अर्थ के स्तर पर एक-दूसरे के विरोधी होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं।

विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता हैं।

अर्थात किसी भी शब्द का विपरीत या बिल्कुल उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं।

अतः विलोम का अर्थ हैं उल्टा’ या विरोधी’ अर्थ देने वाला एक दूसरे के विपरीत’ या उल्टा’ अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं।

विलोम शब्द को अंग्रेजी में Antonyms कहते हैं।

उदाहरण :

दिनरात
सुबहशाम
सत्यअसत्य
ज्ञानअज्ञान
नवीनप्राचीन

5000+ विपरीतार्थक शब्द

‘अ’ अक्षर से बने विलोम शब्द 

शब्दविलोम शब्द
अमृतविष
अथइति
अन्धकारप्रकाश
अल्पायुदीर्घायु
अनुरागविराग
अदोषसदोष
अर्थअनर्थ
अपेक्षानगद
अतिवृष्टिअनावृष्टि
आदर्शयथार्थ
अनुकूलप्रतिकूल
अतिथिआतिथेय
अल्पअधिक
अनिवार्यवैकल्पिक
अमृतविष
अगमसुगम
अनुग्रहविग्रह
अपमानसम्मान
अनुजअग्रज
अनुजअग्रज
अरुचिरुचि
अर्वाचीनप्राचीन
अवनतिउन्नति
अच्छासाफ
अच्छासुन्दर
अजीबअनोखा
अक्सरकभी कभार
अनुमति देनामना करना
अमावस्यापूर्णिमा
अस्तउदय
अनुलोमप्रतिलोम
अनुरक्तिविरक्ति
अमरमर्त्य
अग्निजल
अल्पसंख्यकबहुसंख्यक
अनाथसनाथ
अनुरक्तिविरक्ति
अरागसुराग
अस्वस्थस्वस्थ
अगलापिछला
अवनिअम्बर
अनाहूतआहूत
अतुकान्ततुकान्त
अत्यधिकअत्यल्प
अधःउपरि
अधुनातनपुरातन
अनुग्रहविग्रह
अर्पितगृहीत
अर्जनवर्जन
अपेक्षाउपेक्षा
अधमउत्तम
अंगीकारअस्वीकार
अज्ञविज्ञ
अघअनघ
अकालसुकाल
अर्थीप्रत्यर्थी
अनैक्यऐक्य
अंतअनंत
अचरचर
अर्वाचीनप्राचीन

‘आ’ अक्षर से बने विलोम शब्द

शब्द विलोम शब्द 
आगामीगत
आग्रहदुराग्रह
अभिमाननम्रता
आकर्षणविकर्षण
अधिकन्यून
आदानप्रदान
आलस्यस्फूर्ति
आयव्यय
आहारनिराहार
आविर्भावतिरोभाव
आमिषनिरामिष
अभिज्ञअनभिज्ञ
आजादीगुलामी
आशानिराशा
आदरअनादर
आयातनिर्यात
अनुपस्थितउपस्थित
आलस्यस्फूर्ति
अतिवृष्टिअनावृष्टि
आस्तिकनास्तिक
आलस्यस्फूर्ति
आदर्शयथार्थ
आदिअंत
आदानप्रदान
आरंभअंत
आयव्यय
आश्रितनिराश्रित
आधुनिकबहुसंख्यक
आधुनिकप्राचीन
आगामीविगत
आचारअनाचार
आत्मापपरमात्मा
आदानप्रदान
आयातनिर्यात
आकाशपाताल
आग्रहअनाग्रह
आकीर्णविकीर्ण
आधारआधेय
आसक्तअनासक्त
आभ्यन्तरबाह्म
आर्द्रशुष्क
आदिअंत
आदत्तप्रदत्त
आहानविसर्जन
आवश्यकअनावश्यक
आधुनिकप्राचीन
आदिअनादि
आगतअनागत
आश्रितनिराश्रित
आरोहअवरोह
आवृतअनावृत
आस्थाअनास्था
आकुंचनप्रसारण

इ, ई अक्षर से बने हुए विपरीतार्थक शब्द

शब्दविलोम शब्द
इच्छाअनिच्छा
इष्टअनिष्ट
ईदमुहर्रम
ईश्वरजीव
इच्छितअनिच्छित
इहलोकपरलोक
इतिअथ
इसकाउसका
ईषतअलम
इकट्ठाअलग
ईशअनीश

उ, ऊ, अक्षर से बने हुए विलोम शब्द 

शब्दविलोम शब्द
उदात्तअनुदात्त
उधारनकद
उन्नतिअवनति
उदघाटनसमापन
उन्मीलननिमीलन
उत्तरायणदक्षिणायन
उर्ध्वनिम्न
उऋणऋण
उन्मुखविमुख
उद्यमनिरुद्यम
उपस्थितअनुपस्थित
उर्ध्वअधो
ऊपरनीचे
उत्तीर्णअनुत्तीर्ण
उपचारअपचार
उपमेयअनुपमेय
उपमाअनुपमा
उपायनिरुपाय
उपयोगदुरूपयोग
उत्तमअधम
उग्रसौम्य
उपसर्गप्रत्यय
उर्ध्वगामीअधोगामी
ऊँचनीच
उपकारअपकार
उदारअनुदार
उदयअस्त
उत्तीर्णअनुत्तीर्ण
उधारनकद
उत्थानपतन
उत्कर्षअपकर्ष
उत्तरदक्षिण
उद्यमीआलसी
उर्वरऊसर
उत्तमअधम
उपसर्गप्रत्यय
उदारकृपण
उत्कृष्टनिकृष्ट
उपयोगदुरूपयोग
उत्कर्षअपकर्ष
उत्साहनिरुसाह
उद्यमीनिरुद्यम
उपयुक्तअनुपयुक्त
उच्चनिम्र
उद्धतविनीत
उदयाचलउस्ताचल
उत्तरायणदक्षिणायन
उधारनकद
उपभुक्तअनुपभुक्त

ए, ऐ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द 

शब्दविलोम शब्द
एड़ी चोटी
एकता अनेकता
एकत्र विकर्ण
एक अनेक ऐसा वैसा
एकल बहुल
ऐहिक पारलौकिक
ऐश्वर्य अनैश्वर्य
एकाग्र चंचल
ऐक्य अनैक्य

ओ, औ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द 

शब्दविलोम शब्द
ओजस्वीनिस्तेज
औपचारिकअनौपचारिक
औचित्यअनौचित्य
औपन्यासिकअनौपन्यासिक

‘क’ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द 

शब्दविलोम शब्द
कलआज
क्रमव्यक्तिक्रम
कनीयवरीय
कार्यअकार्य
कठिनसरल
क्रूरअक्रूर
कुकृतिसुकृत्य
कलुषनिष्कलुष
कुख्यातविख्यात
कनिष्ठज्येष्ठ
कपूतसपूत
कृष्णशुक्ल
कुसुमवज्र
कलंकनिष्कलंक
कदाचारसदाचार
कर्कशसुशील
कसूरवारबेकसूर
कटुमधुर
क्रियाप्रतिक्रिया
कृतज्ञकृतघ्न
कड़वामीठा
क्रुद्धशान्त
क्रयविक्रय
कर्मनिष्कर्म
कीर्तिअपकीर्ति
कुरूपसुरूप
करुणनिष्ठुर
कायरनिडर
क्रूरअक्रूर
कृत्रिमप्रकृत
कर्मण्यअकर्मण्य
कोपकृपा
कठोरकोमल
कृष्णशुक्ल
कनिष्ठज्येष्ठ
कपटीनिष्कपट
कुटिलसरल
क्रोधक्षमा
कृपणदाता
कर्मठअकर्ममण्य

‘ख’ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द 

शब्दविलोम शब्द
खिलनामुरझाना
खुशीदुख
खेदप्रसन्नता
ख्यातकुख्यात
खगोलभूगोल
खुलाबन्द
खंडनमंडन
खलसज्जन
खाद्यअखाद्य
खीझनारीझना
खराखोटा

 ‘ग’ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द 

शब्दविलोम शब्द
गोचरअगोचर
गमनआगमन
गद्यपद्य
ग्राम्यशिष्ट
गम्भीरवाचाल
गृहीतत्यक्त
गणतन्त्रराजतन्त्र
गृहीत्यागी
गेयअगेय
गर्मीसर्दी
गीलासूखा
गहराछिछला
गुणदोष
गरीबअमीर
गुप्तप्रकट
गुरुशिष्य
ग्रस्तमुक्त
ग्राह्यत्याज्य
गगनपृथ्वी
गरलसुधा
गृहस्थसंन्यासी
गतआगत
गुणदोष
गमनआगमन

‘घ’ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द 

शब्दविलोम शब्द
घरबाहर
घृणाप्रेम
घातप्रतिघात
घरेलूबाहरी
घटनाबढ़ना
घनतरल

‘च’ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द 

शब्दविलोम शब्द
चरअचर
चाहअनचाह
चोरसाधु
चिन्मयजड़
चलअचल
चीरसाधु
चिरन्तननश्वर
चेतनअचेतन
चढावउतार
चंचलस्थिर
चतुरमूढ़
चिरअचिर

‘छ’ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द 

शब्दविलोम शब्द
छाँहधूप
छलीनिश्छल
छूतअछूत

‘ज’ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द 

शब्दविलोम शब्द
जीवनमरण
जड़चेतन
जंगमस्थावर
जटिलसरस
जयपराजय
जन्ममृत्यु
ज्येष्ठकनिष्ठ
जागरणनिद्रा
ज्योतितम
जलस्थल
जीवितमृत
जातीयविजातीय
ज्वारभाटा
जल्ददेर
ज्योतिर्मयतमोमय
जागृतिसुषुप्ति
जोड़घटाव
जेयअजेय
जीतहार
जवानीबुढ़ापा
जाग्रतसुषुप्त
जाड़ागर्मी
जंगमस्थावर
जातिकुजाति

‘झ’ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द 

शब्दविलोम शब्द
झूठसच
झोपड़ीमहल

‘त’ अक्षर से बने हुए विपरीतार्थक शब्द

शब्दविलोम शब्द
तुच्छमहान
तापशीत
तमआलोक
तीव्रमन्द
तुच्छमहान्
तिमिरप्रकाश
तामसिकसात्त्विक
तुकान्तअतुकान्त
तरलठोस
तानाभरनी
तारीफशिकायत
तरुणवृद्ध
तृषातृप्ति
तृष्णावितृष्णा
तिक्तमधुर
तीक्ष्णकुंठित
त्याज्यग्राह्य
तुलअतुल
तृप्तअतृप्त

‘थ’ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द 

शब्दविलोम शब्द
थलचरजलचर
थोड़ाबहुत
थोकफुटकर

‘द’ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द  

शब्दविलोम शब्द
दिवारात्रि
देयअदेय
दीर्घकायकृशकाय
दूषितस्वच्छ
दुर्बलसबल
दक्षिणवाम
दातायाचक
दिनरात
देवदानव
दुराचारीसदाचारी
दुष्टसज्जन
दासस्वामी
दोषीनिर्दोषी
दानीकंजूस
दुरुप्रयोगसदुप्रयोग
दुर्जनसज्जन
दयालुनिर्दय
दुर्दान्तशांत
दानवदेव
दुर्गन्धसुगन्ध
दिनरात
दीर्घकायकृशकाय
दातासूम
दक्षिणवाम
दृढविचलित
दुर्बलसबल
दूषितस्वच्छ
दुराशयसदाशय
देयअदेय
दिवारात्रि
दृश्यअदृश्य
दुःशीलसुशील
दोषगुण

‘ध’ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द 

शब्दविलोम शब्द
धनीनिर्धन
ध्वंसनिर्माण
धर्मअधर्म
धीरअधीर
धूपछाँव
धनीनिर्धन
धरागगन
धृष्टविनीत

‘न’ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द 

शब्दविलोम शब्द
नूतनपुरातन
नकलीअसली
निर्माणविनाश
निकटदूर
निरक्षरसाक्षर
न्यूनअधिक
निन्दास्तुति
नागरिकग्रामीण
निर्मलमलिन
निरामिषसामिष
निर्लज्जसलज्ज
निर्दोषसदोष
नगरग्राम
निर्दयसदय
निष्कामसकाम
निन्द्यवन्द्य
नखशिख
निषिद्धविहित
निद्राजागरण
निराकारसाकार
निषेधविधि
निश्चेष्टसचेष्ट
नगदउधार
नीरससरस
निर्गुणसगुन
निर्जीवसजीव
न्यायअन्याय
नामअनाम
निरर्थकसार्थक
नेकबद
नैतिकअनैतिक
निराशाआशा
नयापुराना
नित्यअनित्य
नश्वरशाश्वत
निर्दोषसदोष
निन्दास्तुति
निरक्षरसाक्षर
निडरकायर
नरकस्वर्ग
निर्धनधनी
नकलअसल
नास्तिकआस्तिक
नकरात्मकसकरात्मक
नेकीबदी

‘प’ अक्षर से बने हुए विपरीतार्थक शब्द

शब्दविलोम शब्द
पतिव्रताकुलटा
पापपुण्य
प्रलयसृष्टि
पवित्रअपवित्र
प्रेमघृणा
प्रश्नउत्तर
पूर्णअपूर्ण
परतंत्रस्वतंत्र
पण्डितमुर्ख
पक्षविपक्ष
प्रमुखसामान्य
प्रारम्भिकअन्तिम
प्रशंसानिन्दा
परार्थस्वार्थ
पुरस्कारदण्ड
पूर्ववर्तीपरवर्ती
परमार्थस्वार्थ
पुरुषकोमल
प्रधानगौण
प्रवृत्तिनिवृत्ति
प्राचीननवीन
प्राकृतिककृत्रिम
पुष्टअपुष्ट
परिश्रमविश्राम
पूर्णताअपूर्णता
प्रयोगअप्रयोग
पठितअपठित
पाश्चात्यपौर्वात्य
प्रसादविषाद
पुण्यपाप
परमार्थस्वार्थ
पात्रकुपात्र
पतनउत्थान
परायाअपना
प्रज्ञमूढ़
प्रशंसानिंदा
पानीआग
पुरातननवीन
पूर्ववतनूतनवत
परार्थस्वार्थ
प्रजाराजा
पुरुषस्त्री
पराजयजय
पताखोज
पवित्रअपवित्र
प्रख्यातअख्यात
प्रतिकूलअनुकूल
प्रलयसृष्टि
प्रकटगुप्त
पालकसंहारक
पूर्वउत्तर
पूर्णिमाअमावस्या
पूर्णअपूर्ण
परकीयस्वकीय
प्राचीप्रतीची

‘फ’ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द  

शब्दविलोम शब्द
फूटमेल
फायदानुकसान
फलनिष्फल
फूलनामुरझाना

 ‘ब’ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द 

शब्दविलोम शब्द
बाढ़सूखा
बुराईभलाई
बन्धनमुक्ति
बर्बरसभ्य
बाह्यअभ्यन्तर
बहिरंगअन्तरंग
बलवान्बलहीन
बढ़ियाघटिया
बैरप्रीति
बदनेक
बद्धमुक्त
बाढ़ग्रस्तसूखाग्रस्त
बुराअच्छा

‘भ’ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द  

शब्दविलोम शब्द
भूतभविष्य
भोगीयोगी
भौतिकआध्यात्मिक
भद्रअभद्र
भावअभाव
भयनिर्भय
भूगोलखगोल
भूलोकद्युलोक
भेदअभेद
भोग्यअभोग्य
भलाबुरा
भिखारीदाता
भारीहल्का

‘म’ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द 

शब्दविलोम शब्द
मानवतादानवता
मृदुलकठोर
मानवदानव
मुखपृष्ठ
मिलनविरह
मृतजीवित
मुनाफानुकसान
महात्मादुरात्मा
मानअपमान
मित्रशत्रु
मधुरकटु
मिथ्यासत्य
मौखिकलिखित
मोक्षबंधन
मंगलअमंगल
मितव्ययअपव्यय
मूकवाचाल
मसृणअमानवीय
मीठाकड़ुवा
मृदुलरुक्ष
मालिकनौकर
मलिननिर्मल
मनुजदनुज
मर्त्यअमर
मातापिता
मानकअमानक
मूकवाचाल
मरणजीवन
मेहनतीआलसी

‘य’ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द 

शब्दविलोम शब्द
यशअपयश
योगवियोग
योगीभोगी
यथार्थकल्पित

‘र’ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द 

शब्दविलोम शब्द
राजतन्त्रजनतन्त्र
रतविरत
रागीविरागी
रचनाध्वंस
रक्षकभक्षक
राजारंक
रागद्वेष
रूपवान्कुरूप
रिक्तपूर्ण
रात्रिदिवस
रातदिन
रामरावण
रंगीनबेरंग
रुग्णस्वस्थ

‘ल’ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द  

शब्दविलोम शब्द
लघुगुरु
लौकिकअलौकिक
लिप्तअलिप्त
लुप्तव्यक्त
लायकनालायक
लाभहानि
लिखितअलिखित
लेनदेन
लौहस्वर्ण

‘व’ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द 

शब्दविलोम शब्द
विजयपराजय
वसंतपतझर
विरोधसमर्थन
विधवासधवा
विशुद्धदूषित
विषमसम
विद्वानमूर्ख
विवादनिर्विवाद
विशिष्टसाधारण
विस्तृतसंक्षिप्त
विशेषसामान्य
बहिष्कारस्वीकार
वृद्धिह्रास
विमुखसम्मुख
वैतनिकअवैतनिक
विशालकायक्षीणकाय
व्यस्तअव्यस्त
व्यवहारिकअव्यावहारिक
विपत्तिसम्पत्ति
वृष्टिअनावृष्टि
वक्रसरल
विशिष्टसामान्य
वियोगमिलन
विधिनिषेध
वरदानअभिशाप
विपन्नसम्पन्न
विस्तारसंक्षेप
वृद्धतरुण
वादीप्रतिवादी
विकासह्रास
विरहमिलन
विषअमृत
विरतनिरत
विकीर्णसंकीर्ण
वैमनस्यसौमनस्य
व्यस्तअकर्मण्य
विक्रयक्रय
विधवासधवा
व्याससमास
विश्लेषणसंश्लेषण
विसर्जनअहान
वैतनिकअवैतनिक
विजयपराजय
वनमरु
विश्वासअविश्वास
व्यर्थअव्यर्थ
विनीतउद्धत
विपदसम्पद
विशिष्ठसाधारण
व्ययआय
विस्तृतसंक्षिप्त
विख्यातकुख्यात
विषादआहद
वन्यपालित
विकर्षआकर्ष
वियोगसंयोग
विशेषसामान्य
वक्रऋजु
विनाशनिर्माण
विशालकायलघुकाय
विसर्जनसर्जन

‘स’ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द  

शब्दविलोम शब्द
सौभाग्यदुर्भाग्य
साक्षरनिरक्षर
साधुअसाधु
सुजनदुर्जन
सुपुत्रकुपुत्र
सुमतिकुमति
सरसनीरस
सचझूठ
साकारनिराकार
सजीवनिर्जीव
सुरअसुर
संक्षेपविस्तार
सरसनीरस
सौभाग्यदुर्भाग्य
सुगंधदुर्गन्ध
सगुणनिर्गुण
सक्रियनिष्क्रय
सफलअसफल
सज्जनदुर्जन
संतोषअसंतोष
सावधानअसावधान
सबलनिर्बल
संधिविच्छेद
स्वस्थअस्वस्थ
सुखदुःख
सरलकठिन
सुन्दरअसुंदर
स्वदेशविदेश
शिक्षितअशिक्षित
संजीवनिर्जीव
सदाचारदुराचार
समविषम
सफलविफल
सजलनिर्जल
स्वजातिविजाति
सम्मुखविमुख
सार्थकनिरर्थक
सकर्मनिष्कर्म
सुकर्मकुकर्म
सगुणनिर्गुण
सबलदुर्बल
सनाथअनाथ
सहयोगीप्रतियोगी
स्वतन्त्रापरतन्त्रा
संयोगवियोग
सम्मानअपमान
सकामनिष्काम
साकारनिराकार
सुलभदुर्लभ
सुपथकुपथ
स्तुतिनिन्द
स्मरणविस्मरण
सशंकनिश्शंक
सन्तोषअसन्तोष
सुधागर्ल
संकल्पविकल्प
संन्यासीगृहस्थ
स्वधर्मविधर्म
समष्टिव्यष्टि
संघटनविघटन
समूलनिर्मल
सत्कर्मदुष्कर्म
सुमतिकुमति
संकीर्णिविस्तीर्ण
सदाशयदुराशय
समासव्यास
स्वल्पायुचिरायु
सुसंसगतिकुसंगति
सुपरिणामदुष्परिणाम
सखाशत्रु
सौम्यअसौम्य
सुगमदुर्गम
सुशीलदुःशील
स्थूलसूक्ष्म
स्वामीसेवक
सृष्टिप्रलय
सन्धिविग्रह
स्थिरचंचल
सबाधनिर्बाध
सत्कारतिरस्कार
स्वार्थनिस्वार्थ
सापेक्षनिरपेक्ष
सक्षमअक्षम
सादरनिरादर
सलज्जनिर्लज्ज
सदयनिर्दय
सुलभदुर्लभ
संकोचअसंकोच
सभ्यअसभ्य
सुदूरअदूर
सभयनिर्भय
सामान्यविशिष्ट
सुकालअकाल
सविकारनिर्विकार
सुबहशाम
स्वप्नजागरण
स्मरणविस्मरण
संगतअसंगत
स्वदेशीपरदेशी
सुभगदुभग
समाजव्यक्ति
संगनिःसंग
स्वकीयापरकीया
सामान्यविशिष्ट

श, श्र, ष  अक्षर से बने हुए विलोम शब्द  

शब्दविलोम शब्द
शूरकायर
शयनजागरण
शीतउष्ण
शुभअशुभ
शुष्कआर्द्र
शकुनअपशकुन
शुक्लकृष्ण
श्र्वेतश्याम
शासकशासित
शयनजागरण
श्रव्यदृश्य
शोषकपोषक
श्लीलअश्लील
शान्तिक्रान्ति
शत्रुमित्र
श्रीगणेशइतिश्री
श्रद्धाघृणा
श्यामागौरी
स्वर्गनरक
स्वीकृतअस्वीकृत
स्वदेशविदेश
स्वाधीनपराधीन
स्तुतिनिंदा
शुक्लकृष्ण
शिवअशिव
श्वेतश्याम
शरणअशरण
शासकशासित
षंडमर्द
षंडत्वपुंसत्व

‘ह’ अक्षर से बने हुए विलोम शब्द 

शब्दविलोम शब्द
ह्स्वदीर्घ
हितअहित
हर्षशोक
हिंसाअहिंसा
हँसनारोना
हासरुदन

‘क्ष’ अक्षर से बने हुए विपरीतार्थक शब्द

शब्दविलोम शब्द
क्षरअक्षर
क्षम्यअक्षम्य
क्षुद्रविशाल
क्षणिकशाश्वत
क्षमाक्रोध
क्षुद्रमहत
क्षमादण्ड
ज्ञानअज्ञान
हारजीत

विलोम शब्द के प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. अन्धकार का विलोम क्या होगा?
(a). दिवस
(b). उजाला
(c). प्रकाश
(d). कोई नहीं

उत्तर:- प्रकाश

प्रश्न 2. पुरस्कार का विलोम क्या होगा?
(a). तिरस्कार
(b). दण्ड
(c). पारितोषिक
(d). क्षमा

उत्तर:- तिरस्कार।

प्रश्न 3. रात्रि का विलोम क्या होगा?
(a). दिन
(b). दिवस
(c). प्रकाश
(d). उजाला

उत्तर:- दिवस

प्रश्न 4. समास इनमें से किस शब्द का विलोम हैं?
(a). संधि
(b). व्यास
(c). विच्छेद
(d). कृष्ण

उत्तर:- व्यास

प्रश्न 5. यथार्थ का विलोम क्या होगा?
(a). उचित
(b). अनुचित
(c). आदर्श
(d). कृत्रिम

उत्तर:-  आदर्श।

प्रश्न 6. उन्मीलन का विलोम क्या होगा?
(a). उन्मूलन
(b). निमीलन
(c). रोपण
(d). सम्मलित

उत्तर:- निमीलन

प्रश्न 7. निषेध का विलोम क्या होगा?
(a). स्वीकार
(b). स्वीकृति
(c). विधि
(d). निश्चित

उत्तर:- विधि।

प्रश्न 8. रक्षक का विलोम क्या होगा?
(a). संरक्षण
(b). भक्षक
(c). संरक्षित
(d). पोषक

उत्तर:- भक्षक।

प्रश्न 9. म्रसण का विलोम क्या होगा?
(a). चिकना
(b). घर्षण
(c). रुक्ष
(d). कोमल

उत्तर:- रुक्ष

प्रश्न 10. न्यून का विलोम क्या हैं?
(a). कम
(b). अधिक
(c). नवीन
(d). प्राचीन

उत्तर:-  अधिक।

प्रश्न 11. पूर्ववर्ती का विरोम शब्द बताइए?
(a). परवर्ती
(b). आगामी
(c). भावी
(d). वर्तमान

उत्तर:- परवर्ती।

प्रश्न 12. निषिद्व का विलोम क्या होगा?
(a). विधि
(b). निषिध
(c). विहित
(d). भूत

उत्तर:- विहित।

प्रश्न 13. कृतज्ञ का विलोम क्या होगा?
(a). उपकृत
(b). कृतघ्न
(c). कृतघ्नी
(d). कृपण

उत्तर:- कृतघ्न

प्रश्न 14. आरोही का विरोम इनमें से क्या हो सकता हैं?
(a). अश्वारोही
(b). अवरोह
(c). अवरोहण
(d). अवरोही

उत्तर:- अवरोही।

प्रश्न 15. उत्थान का विलोम क्या होगा?
(a). प्रस्थान
(b). उन्नति
(c). अवनति
(d). पतन

उत्तर:- पतन

प्रश्न 16. उत्कृष्ट का सही विरोम क्या है?
(a). अपक्रष्ट
(b). निकृष्ट
(c). आकृष्ट
(d). उत्कर्ष

उत्तर:- निकृष्ट

प्रश्न 17. उपकार का विलोम क्या होगा?
(a). परोपकार
(b). अपकार
(c). प्रतिकार
(d). उपकारी

उत्तर:- अपकार

प्रश्न 18. पुरुष का विलोम क्या होगा?
(a). स्त्री
(b). कोमल
(c). मृदुता
(d). कठोर

उत्तर:-  कोमल।

प्रश्न 19. प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा?
(a). अक्ष
(b). सापेक्ष
(c). निरपेक्ष
(d). परोक्ष

उत्तर:- परोक्ष

प्रश्न 20. जाग्रत का विलोम क्या होगा?
(a). सुषुप्ति
(b). सुप्त
(c). निहित
(d). अर्द्ध

उत्तर:- सुप्त।

जरूर पढ़िए :
श्रृंगार रसभयानक रसशांत रस
हास्य रसरौद्र रसवात्सल्य रस
करुण रसवीभत्स रसभक्ति रस
वीर रसअद्भुत रसविराम चिन्ह

उम्मीद हैं आपको विलोम शब्द की जानकारी पसंद आयी होगी।

यदि आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.